युगाब्दः ५१२० पुष्यमासः

जनवरी २०१९

...

कृष्णः धनुरुत्सवनिमित्तं मथुरायाः कंसप्रासादं कृष्णः धनुरुत्सवनिमित्तं मथुरायाः कंसप्रासादं कृष्णः धनुरुत्सवनिमित्तं मथुरायाः कंसप्रासादं कंसप्रासादं कंसप्रासादं कृष्णः धनुरुत्सवनिमित्तं मथुरायाः कंसप्रासादं गच्छन् अस्ति इति वार्ता । इन्दुप्रियायाः कर्णयोः एषा वार्ता मेघाशनिपातः इव सञ्जातः ।

...
प्रतिस्पन्दः

मार्गशीर्षमासस्य सम्पादकीयं चिन्तनयोग्यम् । एतादृशी अभियाचना अस्माकं स्वाभिमानम् उज्जीवयति । समर्थोऽपि सर्वकारस्य पुरतः ‘देहि देहि’ इति दीनतया अभियाचनां यदि कुर्यात् तर्हि देशस्य उन्नतिः क्षीयेत ।

...
अभिनन्दनार्हाः प्रशंसाः

असमराज्ये कस्मिंश्चित् कुग्रामे जातः कश्चन निर्धनः उदरम्भरणाय नगरम् आगत्य ‘सैकल्रिक्षा’- चालनवृत्तिं करोति स्म । प्रतिदिनं बालान् विद्यालयं नयन् सः चिन्तयति स्म - ‘मम ग्रामे जाताः बालाः

...
श्रमस्य मूल्यम्
(सं) - राजरामः

कृष्णः धनुरुत्सवनिमित्तं मथुरायाः कंसप्रासादं गच्छन् अस्ति इति वार्ता । इन्दुप्रियायाः कर्णयोः एषा वार्ता मेघाशनिपातः इव सञ्जातः ।

...
आत्मपरिष्कारत् सर्वविधपरिवर्तनम्
मनोजदासः

जीवनसूत्रं न सरलम् । जीवने सुखम् इच्छन्ति सर्वेऽपि । तच्च सुखं सरलतया न प्राप्यते । बहवः चिन्तयन्ति - ‘अन्यस्मिन् जने, अन्यस्य व्यवहारे, स्वकार्यालये, स्वसमाजे, स्वपरिसरे, जगति वा परिवर्तनं जातं चेत् मया सुखं प्राप्येत’ इति । किम्....

...
वाण्याः समस्या
मूलम् - कोडगिन गौरम्म
श्रीमती बि.टि.जि.कृष्ण

इन्दुः तस्मिन् प्रातःकाले उत्थाय गृहात् बहिः आगत्य दृष्टवती । आ बहोः कालात् रिक्तं पार्श्वगृहं प्रति केऽपि भाटकजनाः आगताः इव अभासत । गृहस्य पुरतः गृहवस्तुभिः पूर्णं वस्तुवाहकयानम् आसीत् । गृहस्य...

...
चन्द्रमसः पर्वतः
११. आलभारेजस्य स्मारकम्
बाङ्गलामूलम् - विभूतिभूषणवन्द्योपाध्यायः
विश्वजित् प्रामाणिकः

(उचिते समये उपस्थितः आलभारेजः शङ्करं रक्षितवान् । अनुभविना आलभारेजेन अवगतं यत् आवाम् आ द्वित्रेभ्यः मासेभ्यः एतस्मिन् एव वने....

...
दुष्टनिग्रहः
(सं) - डा. कीर्तिवल्लभशक्टा

पूर्वं काचित् मूषिका ग्रामे न्यवसत् । अयं ग्रामः नगरात् नातिदूरे काननस्य समीपे आसीत् । तत्र एकस्य कृषकस्य अन्नादीनां भाण्डारस्य निकटे एव तस्याः शोभनं गभीरं च बिलम् आसीत् । अतः तस्याः जीवनं सुखमयम् आसीत् । किन्तु दुःखस्य विषयः....

...
वार्ताः

देवसायुज्यसंस्कृतप्रतिष्ठानेन वडोदरानगरे प्रचालितस्य संस्कृतसप्ताहस्य समारोपे महानगराध्यक्षा डा. जीगिषाबेन अध्यक्षत्वेन, राष्ट्रसेविकासमितेः कार्यवाहिका धराबेन मुख्यातिथित्वेन, पतञ्जलियोगविद्यापीठस्य साधनाबेन विशिष्टातिथित्वेन च उपस्थाय उत्साहवर्धनम्

चिकित्सालयभित्तौ संस्कृतश्लोकः
(सं) - जीवनः

महाराष्ट्रे मुम्बयीनगरस्य दक्षिणभागे ‘मरीनलैन्स्’ इति प्रदेशे अस्ति मुम्बयीचिकित्सालयः (Bombay Hospital) इत्येषः सुविशालः चिकित्सालयः । १९५० तमे वर्षे बिरलापरिवारीयेण रामेश्वरदास-बिरलावर्येण एतत् भवनं निर्मापितम्

सम्प्रदायिकशास्त्रीयनृत्यं मनुकुलस्य उपायनम्
नाट्यमयूरी सिङ्गारमणिः श्रीमती रूपाविजय

सारसङ्ग्रहनामके भरतशास्त्रग्रन्थे भरतकल्पलतामञ्जरीग्रन्थे च स्थितः अयं श्लोकः निरूपयति यत् किमर्थं ‘भरतनाट्यम्’ इति नाम आगतम् इति । ‘भ’ इति अक्षरेण भावः, ‘र’ इति अक्षरेण रागः, ‘त’ इति अक्षरेण तालः च सङ्केत्यते । भावरागतालानां सम्मेलनात् भवति