युगाब्दः ५१२१ भाद्रपदमासः

सप्टेम्बर् २०१९

...

भारतम् इदम् अखण्डम् । अत्र समग्रे देशे सर्वेषाम् अपि समान: अधिकार: । समाना: शासननियमा: । समग्रस्य देशस्य संविधानमपि समानम् । देशे...

...
स्वतन्त्रभारतस्य परतन्त्रमानसिकता
कविपङ्कजशास्त्री

१९४७ तमे वर्षे भारतेन स्वतन्त्रता प्राप्ता । अद्यत्वे कीदृशी वर्तते सा स्वतन्त्रता ? तस्य ज्ञानाय अधोलिखितान् कांश्चन बिन्दून् पश्याम...

...
चतुर्विधा भजन्ते माम्
डा. गणेशपण्डित:

‘चतुर्विधा भजन्ते माम्’ इतीदं श्लोकवाक्यं भगवद्गीतायां श्रूयते । आर्त: जिज्ञासु: अर्थार्थी ज्ञानी चेति चतुर्विधा: जना:(भक्ता: वा) मां सेवन्ते इति भगवता कृष्णेन अर्जुनोपदेशप्रसङ्गे...

...
अन्तरायाः अनेक
शिवशर्मा

न्नतिप्राप्तीच्छा मानवमात्रस्य सहज: गुण: । य: य: यस्मिन् क्षेत्रे भवेत् स: सर्वोऽपि स्वीये क्षेत्रे उन्नतिं प्राप्तुम् इच्छति एव । किन्तु इच्छामात्रेण उन्नति: न प्राप्यते । अल्पेन प्रयत्नेन अपि न प्राप्यत...

...
अन्तर्ज्वलनम्
३. लोवेल्-विश्वविद्यालये प्रवेश:
तेलुगुमूलम् - साई ब्रह्मानन्दं गोर्ति: अनु - तङ्गेड जनार्दनरावः

प्रथमवारम् अहं विमानम् आरूढवान् । तत् अन्ताराष्ट्रीयं विमानम् अस्ति । भोजनविषये अहं कष्टम् अनुभूतवान् । डेल्टाविमानसंस्थीय: शाकाहारनाम्ना पत्राणि, मूलानि, सुपिष्टकं च दत्तवान् । खादितुम् अशक्त: जात: अहम् । ...

...
औषधम्
तमिळुमूलम् - भूपतिपेरियसामि अनु - पि. आर्. मोहनसुन्दरम

प्रातःकाले, मम अनुजात् दूरवाणी-आह्वानम् आगतम् - ‘‘भ्रात: ! अम्बा अकस्मात् मूर्च्छां प्राप्तवती । मम भीति: अस्ति । भवान् शीघ्रम् आगच्छतु ।’’ कार्यालये उक्त्वा विरामं स्वीकृत्य अनुजस्य गृहं गत्वा एव अहम् अवगतवान् यत् अग्रज: अनुजा अनुजा च विषयं ज्ञात्वा आगतवन्तौ स्त: इति । ...

...
सङ्गं मा कुरु दुष्टानाम
(सं) - अ. ज्ञानशेखरः

मरावत्यां देवदत्त: नाम वणिक् आसीत् । प्रभूतं धनं सम्पादितम् आसीत् तेन । तस्य पुत्र: भट्टनाथ: । दुष्टमित्राणां सहवासस्य कारणत: तस्य व्यवहार: अपि दुष्ट: जात: आसीत् । पुत्रस्य व्यवहारं दृष्ट्वा महान्तं खेदम् अनुभवति स्म देवदत्त: ।गच्छता कालेन देवदत्तस्य मरणकाल: सन्निहित: । प्राणत्यागात् पूर्वं स: पुत्रम् आहूय अवदत् - ‘‘पुत्र ! इत: परं मम...

...
धूर्तः आपणिकः
(सं) - गौतमकुमारराजहंस:

लालबहादूरशास्त्री भारतस्य सुप्रसिद्ध: द्वितीय: प्रधानमन्त्री । तस्य धर्मपत्नी ललितादेवी अपि स्वातन्त्र्यान्दोलने भागग्रहीत्री एव । सा महिलादलस्य प्रमुखा आसीत् ।एकदा सा आपणिकानां मन: परिवर्तयितुम् अन्याभि: महिलाभि: साकं वैदेशिकवस्तुविक्रयणस्थलं गतवती । बहव: आपणिका: ललितादेव्या: अनुरोधं स्वीकृत्य...

...
...
प्रतिस्पन्दः

श्रावणमासस्य पत्रिकायां प्रकाशिते सम्पादकीये यत् प्रकाशितं तत् पूर्णत: सत्यम् । अस्माकं राज्ये अपि नैके ग्राहका: कष्टम् अनुभूतवन्त: । पञ्जीकृतमाध्यमेन स्वीकरणेन व्यय: अधिक: भवेत् चेदपि काचित...

...
वार्ताः

उत्तरतमिळ्नाडुप्रान्तगणस्य मेलनं जुलैमासस्य चतुर्दशे दिनाङ्के चेन्नैनगरे सम्पन्नम् । अत्र कार्यक्षेत्राणि, जनपदोत्तरदायित्ववतां कार्याणि च विशदतया अवलोकितानि । सम्पत्स्यमानस्य...

...
दोषः (लघुकथा)
को. श्रीकृष्णाहितानल:

तुर्थकक्ष्याया: गणितकालांश: स: । अध्यापिका सुमति: बालान् प्रीत्या गणितं पाठयति । सर्वे बाला: पाठितम् अंशं यथा अवगच्छेयु: तथा पाठयति सा महता...

...
रोगप्रतिरक्षाचिकित्सा वयं च
अमृतपुत्रः

विकास: सृष्टे: स्वभाव: । तत्रापि बुद्धियुक्तस्य मानवस्य विकास: जायते विविधाभि: विधाभि: । तन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन जीवनस्य सारल्यं...

...
चर्वितचर्वणम्
विद्वान् लिङ्गण्ण म.भट्ट:

(वार्तादूरदर्शनस्य (News channel T.V.) साक्षात्सन्दर्शनम् अजपालकेन सह)

...
चातुर्विद्यं प्रकारान्तरेण…

संस्कृतसेवापरतया अपि चातुर्विध्यं कलयितुं शक्यते । ‘आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च ....’ इत्यस्य श्लोकस्य संस्कृतपरतया तात्पर्यम् एवमपि विव्रियते ।

‘पतये नमः’ इत्यत्र... - २ - २७२
माणवकः

शिष्य: - श्रीमन् ! गते मासे भवता उक्तम् आसीत् यत् ‘पतौ’ ‘पतिना’ ‘पतये’ इत्यादीनां लौकिकप्रयोगाणां साधुताविषये अग्रिमे मासे वक्ष्यते इति ।