युगाब्दः ५१२१ चैत्रमासः

एप्रिल् २०२०

प्रेषिता अपि एप्रिलपत्रिका “लाक्ड् डौन्” कारणेन वाचकानां हस्तगता न जाता स्यात् कदाचित् । अतः निःशुल्कत्वेन PDF-रूपेण सा सञ्चिका अत्र स्थाप्यते । सर्वे पठितुम् अर्हन्ति ।
Although posted, due to Locked down, magazine may not reach the subscriber. So it is available to everyone for free over here.
Click here for the PDF
...

मेरिकायां घटिता काचित् घटना । प्रौढ: कश्चन गृहस्थ: नद्या: तीरे स्थित: आसीत् । उद्योगस्थानात् स्वगृहं प्रति गमनसमये तदीयं यानं स्थगयित्वा स: चिन्तामग्न: जात: आसीत् ।‘‘आ दशभ्य: वर्षेभ्य: सततं सङ्घर्षं कुर्वन् अस्मि । कृषि:, पशुपालनम् इत्यादिकं सर्वं महता परिश्रमेण अपि

...
संस्कृतवाग्गेयकारः श्रीजयचामराजेन्द्रमहाराजः
विद्वान् वि. नञ्जुण्डस्वामी

संस्कृतम् अधीत्य सङ्गीतक्षेत्रे कृतश्रमा: सन्ति बहव: । साहित्यं सङ्गीतं च सरस्वत्या: अङ्गद्वयम् इत्यत: क्षेत्रद्वये अपि....

...
अन्तर्ज्वलनम्
१०. चिरकालानन्तरं स्वदेशं प्रति....
तेलुगुमूलम् - साई ब्रह्मानन्दं गोर्ति: अनु - तङ्गेड जनार्दनरावः

गते मासे....[रामार्यस्य पुत्र्या: दिव्याया: परिणयस्य प्रस्ताव: आत्मना यत् अङ्गीकृत: तत्....

...
वेदसंस्कृतप्रसाराय..

ख्यात: गायक: एस्.पि.बालसुब्रह्मण्य: आन्ध्रप्रदेशे नेल्लूरुनगरे पूर्वजपरम्परया प्राप्तां गृहादिसम्पत्तिं वहति । स: तु निवसति चेन्नैनगरे । अत: नेल्लूरुस्थं गृहादिकम् अनुपयुज्यमानम् आसीत् । तां सम्पत्तिं क्रीत्वा वाणिज्यं विस्तारयितुं....

...
का नाम भीतिः?
श्रेयाकासल्

फ्रान्स्​देशस्य कश्चन लघुग्राम: । स: महता अरण्येन आवृत: आसीत् । तत: अनतिदूरे कश्चित् महापर्वत: विराजते स्म। ग्रामीणा: प्रतिदिनं सायं तं पर्वतम् आरुह्य निसर्गसौन्दर्यम् अनुभूय प्रसन्ना: भवन्ति स्म ।....

...
यशस्वितासूत्रम्
(सं) समीरः

श्चन शिष्य: गुरुम् अवदत् - ‘‘आचार्यवर्य ! मया गुरुकुले सर्वमपि अधीतम् । तथापि यशस्विताया: मार्ग: क: इति स्पष्टतया न ज्ञातम्’’ इति । तदा गुरु: अवदत् - ‘‘एवं तर्हि भवान् महाराजस्य आस्थानं गच्छतु ।...

...
विधिः (रजतमहोत्सववर्षकथास्पर्धा – २०२०, तृतीयस्थानं प्राप्तवती कथा)
विश्वजित् प्रमाणिकः

रात्रौ नववादनम् । बसयानमध्ये महासम्मर्दम् अतिक्रम्य द्वारस्थान् सर्वान् कथञ्चित् प्रणुद्य कृष्णपुरबसस्थानके अवातरत् रञ्जना । अवतरणसमनन्तरं तस्या: दृष्टि: परित: सर्वत्र प्रासरत् ।....

...
अनूह्या लीला
विजयमुक्तिमुनिचन्द्रसूरी

कुलदीपनामा अस्मद्भक्त: अधुना देहलीनगरे निवसति । तेन सूरतस्थं माम् उपसर्प्य कथितं वृत्तम् एतत् । तेन यत् उक्तं तदेव उपस्थाप्यते मया तदीयै: एव वचनै: ।....

...
...
सप्तमातृकासम्बद्धं संस्कृतशिलाशासनम्
टे. वेङ्कटप्पय्यः

पुरावस्तुशास्त्रज्ञानां संशोधने सप्तमातृकासम्बन्धि एकं संस्कृतशासनं २०१९ तमे वर्षे दिसम्बरमासे आन्ध्रप्रदेशे अन्तर्भूतस्य...

...
भारतमानचित्रं संस्कृतेन अपि

भारतस्य भौगोलिकस्थितिं ज्ञापयत् मानचित्रं (म्याप्) तु सर्वत्र दृष्टिगोचरतां याति । मानचित्रे तत्तत्प्रदेशस्य आवश्यकताया: अनुगुणं तत्तत्प्रदेशीया भाषा प्रयुज्यते । चित्रे दृश्यमाने मानचित्रे...

...
धर्मतत्त्वम्
(सं) कान्तिलालः

दाचित् कश्चन वणिक् कञ्चित् तत्त्वज्ञानिनम् उपसर्प्य अवदत् - ‘‘महोदय ! लोके सन्ति बहूनि मतानि । मतानां मध्ये परस्परं कलहा:...

...
प्रतिस्पन्दः

मार्च्​सञ्चिकाया: मुखपृष्ठे विराजमानस्य मुग्धबालकचित्रस्य दर्शनेन मम मन: प्रफुल्लं जातम् । कथाद्वयमपि विशेषत: अरोचत ।

पाकजीवनयोः सादृश्यम्
रोगनिग्रहाय दृढानि पदानि

रोनाभिध: विषाणु: जगत् एव कम्पयन् अस्ति । चीनदेशे तेन रुद्रताण्डवनृत्यमेव कृतम् । चीनदेश: भारतस्य प्रतिवेशी । भारतचीनयो: सीमाप्रदेश: ३४८८ किलोमीटरमित: । एवं स्थिते अपि तस्य रोगस्य प्रसार: भारते अत्यल्पप्रमाणेन एव दृश्यते । एतस्य कारणं - भारतेन ऊढा जागरूकता, या...

...
वार्ताः

जनवरीमासस्य २५ दिनाङ्के बनशङ्करीभागस्य पद्मनाभनगरस्य ‘पद्मालय’बालकेन्द्रसरलाकेन्द्रयो: वार्षिकोत्सव: आचरित: ।

जयचामराजेन्द्रवर्यस्य संस्कृतकृतयः

स्वरलिपिसहिततया प्राप्ताः कृतयः १. अम्ब विन्ध्याचलनिवासिनि रामप्रिय १८. चिन्तयामि सततम् धेनुक २. अम्ब श्री राजराजेश्वरि भोगवसन्त १९. जगत्पते दक्षिणामूर्ते सूर्यकान्त:...

‘उपात्तव्यम्’ इत्यस्य असाधुता - २७९
माणवकः

शिष्य: - श्रीमन् ! ‘उपात्तव्यम्’ इति रूपम् असाधु किम् ? आचार्य: - न । साधुरूपमेव तत् । शि - केनचित् विदुषा उक्तं - तत् रूपम् असाधु इति । आ - भक्षणार्थकस्य...